Zakres nadzoru sprawowanego przez Naczelnika, Zastępców Naczelnika, Głównego Księgowego:

 

1. Naczelnik Urzędu - Mariusz Hełkowski (N) sprawuje nadzór nad całością pracy Urzędu oraz bezpośrednio nad komórkami: 

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych (KS), 
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BH), 
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej (OP),
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy Informatyki (IF).

 

Naczelnik Urzędu kieruje całokształtem pracy Urzędu i odpowiada za prawidłową i terminową realizację zadań Urzędu, reprezentuje Urząd na zewnątrz, egzekwuje przestrzeganie dyscypliny pracy, ochronę informacji niejawnych, danych osobowych oraz systemów i sieci teleinformatycznych, załatwia skargi i wnioski dotyczące działania Urzędu i jego pracowników, zatwierdza zakresy czynności pracowników Urzędu, wydaje zarządzenia i instrukcje regulujące tok pracy i organizację Urzędu, podpisuje decyzje i postanowienia wydawane na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego, powołuje zespoły, komisje, pełnomocników, wydając w tym zakresie odpowiednie zarządzenia, może powierzyć dodatkowe wydzielone zadania realizowane pod jego bezpośrednim nadzorem, wyznaczonym pracownikom w zakresie funkcji: Koordynatora Kontroli Zarządczej – KZ, Pełnomocnika Zarządzania Jakością – PJ, Administratora Bezpieczeństwa Informacji – ABI, Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych – OIN, Rzecznika Dyscyplinarnego – RO; prowadzi politykę kadrową – w tym podejmuje decyzje dotyczące: zatrudniania i zwalniania pracowników, płac, nagradzania i karania pracowników, doskonalenia zawodowego; współpracuje z organami kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych, zatwierdza plany urlopów, reprezentuje Urząd przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, podejmuje decyzje w innych sprawach zastrzeżonych, na mocy przepisów szczególnych, do kompetencji Naczelnika, udziela kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu uprawnień do podpisywania decyzji i pism, podejmowania rozstrzygnięć i wyrażania opinii, udziela urlopów pracowniczych Zastępcom Naczelnika, Głównemu Księgowemu, kierownikom komórek organizacyjnych i pracownikom bezpośrednio jemu podległym.

Do wyłącznych uprawnień Naczelnika należą sprawy w zakresie: zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń pracowników; potrąceń zobowiązań i zaległości podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa; planów finansowych Urzędu; zwrotu podatku VAT powyżej kwot określonych w wytycznych Ministra Finansów; umorzeń zaległości podatkowych oraz umorzeń kosztów egzekucyjnych; likwidacji rzeczy, praw i obowiązków majątkowych przechodzących na rzecz Skarbu Państwa; zatwierdzania odpisu zaległości przedawnionych; zarządzenia przeszukań; podpisywania delegacji służbowych; wydawania aktów normatywnych w postaci zarządzeń i decyzji, wytycznych oraz dokumentacji procesowej SZJ w formie instrukcji. Instrukcji nie wprowadza się innym dokumentem prawa wewnętrznego; podpisywanie pism kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli, urzędów centralnych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz innych zastrzeżonych w indywidualnych sprawach.

Po uzyskaniu akceptacji Głównego Księgowego, Naczelnik załatwia sprawy w zakresie: sprawozdań budżetowych; zatwierdzenia rachunków, faktur, list płac, decyzji i innych dokumentów finansowych; podpisywania kwitariuszy przychodowych; odpisu przedawnionych zaległości podatkowych.

 

 

2. Zastępca Naczelnika - Hanna Paprzycka (ZN-I) sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi urzędu :

 • Samodzielnego Referatu Analiz i Planowania (AP),
 • Dział Postępowań Podatkowych (PP),
 • Dział Kontroli Podatkowej (KP)

 

 

3. Zastępca Naczelnika - Edyta Sworowska (ZN-II) sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi urzędu :

 • Dział Obsługi Bezpośredniej (OB),
 • Dział Egzekucji Administracyjnej (EA),
 • Dział Organizacyjny i Logistyki (OL).

 

 

4.Główny Księgowy  Lucyna Siatecka (GK) sprawuje bezpośrednio nadzór nad :

 • Działem Rachunkowości Podatkowej (RP),
 • Wieloosobowym Stanowiskiem d.s. Rachunkowości Budżetowej (RB),
 • oraz odpowiada za terminową i prawidłową realizację zadań z zakresu rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości budżetowej oraz gospodarki własnej urzędu, a także wykonuje inne obowiązki wynikające z odrębnych przepisów.

 

 

 

Zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego

Do zakresu zadań komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego należy w szczególności:

 

Dział Obsługi Bezpośredniej (OB). W ramach Referatu Obsługi Bieżącej (OB-1): udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu, przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej, identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów, wydawanie zaświadczeń niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych, prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi, udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa. W ramach Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych (OB-23): prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych, prowadzenie postępowań w sprawach nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP), przekazywanie danych z dokumentacji stanowiącej podstawę nadania NIP do Krajowej Ewidencji Podatników (KEP), rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług (VAT) i podatników VAT UE, weryfikacja danych w rejestrach lokalnych w oparciu o raporty niezgodności zgłaszane przez system centralnej weryfikacji (SCW) zgodnie z wcześniej przekazanymi wytycznymi Ministerstwa Finansów, udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa; wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tworzenie rejestrów przypisów i odpisów, wydawanie zaświadczeń z zakresu właściwości rzeczowej Referatu. W ramach Referatu Czynności Sprawdzających (OB-4): dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych, przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich, realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, obsługa systemu wymiany informacji o podatku VAT (VIES), udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

Dział Postępowań Podatkowych (PP). W ramach referatów: Referat Orzecznictwa Podatkowego (PPI-1, PPII-1): prowadzenie postępowań podatkowych, w tym w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, określanie wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, ustalanie zobowiązań podatkowych, stwierdzanie nadpłaty, badanie zasadności zwrotu podatku, wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku, orzecznictwo w sprawach cen, wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa, prowadzenie postępowań z zakresu nieujawnionych źródeł przychodów, rozstrzyganie o odpowiedzialności spadkobierców, a także odpowiedzialności podatkowej wspólników spółek, o których mowa postanowień art. 115 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. W ramach Referatu Udzielania Ulg w Spłacie Zobowiązań Podatkowych oraz Zabezpieczeń i Odpowiedzialności za Zobowiązania Podatkowe (PP-23): prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa, prowadzenie postępowań w sprawach zwolnienia płatnika z obowiązku pobierania podatku, prowadzenie postępowań w sprawach ograniczenia poboru zaliczek na podatek, monitorowanie pomocy publicznej, prowadzenie postępowań w sprawach przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, prowadzenie postępowań w sprawach sukcesji praw i obowiązków następców prawnych i podmiotów przekształconych, prowadzenie postępowań w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich oraz płatników, wydawanie decyzji w sprawach zabezpieczeń na poczet zobowiązań podatkowych, wydawanie zarządzeń w sprawach zabezpieczenia na majątku zobowiązanego, rozpatrywanie wniosków w sprawie przyjęcia zabezpieczenia, sporządzanie wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej, prowadzenie rejestru zastawów skarbowych, prowadzenie ewidencji wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych, prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem zobowiązań z powodu przedawnienia, prowadzenie czynności związanych z postępowaniem naprawczym, upadłościowym i likwidacyjnym, nadawanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

Samodzielny Referat Analiz i Planowania (AP): pozyskiwanie informacji, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł dochodu, analizowanie oświadczeń majątkowych, analizowanie informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia, analizowanie realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności urzędu, analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego, typowanie podmiotów do kontroli, podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu zaległości zagrożonych przedawnieniem, współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

Dział Kontroli Podatkowej (KP): prowadzenie kontroli podatkowej, prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika w zakresie objętym kontrolą, prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli, wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, sporządzanie projektów planów kontroli podatkowej, zawiadamianie właściwych organów dochodzenia o ujawnionym w toku kontroli naruszeniu przepisów ustaw podatkowych, a w szczególności o przestępstwach skarbowych i wykroczeniach skarbowych, współpraca z urzędami kontroli skarbowej oraz izbami i urzędami celnymi, a także z innymi organami w zakresie ujawniania nieprawidłowości podatkowych, współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku, udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

Dział Rachunkowości Podatkowej (RP): prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków, bieżące podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku, rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom, kontrola prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów, dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej, koordynowanie działań zmierzających do przeciwdziałania przedawnianiu zaległości podatkowych, przeprowadzanie rozliczenia rachunkowego pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej, udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa, wydawanie zaświadczeń z zakresu właściwości rzeczowej Działu.

 

Dział Egzekucji Administracyjnej (EA). W ramach Referatu Egzekucji Administracyjnej (EAI): badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej, prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych i innych należności pieniężnych, zabezpieczanie należności podatkowych i innych należności podlegających egzekucji administracyjnej, orzekanie w sprawach egzekucji administracyjnej, wykonywanie majątkowej represji karnej, wykonywanie postanowień prokuratora i sądu o zabezpieczeniu kar majątkowych, prowadzenie składnicy zajętych ruchomości, udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa, wnioskowanie do sądu o wyjawienie przez dłużnika majątku, zgłaszanie wniosków o wpis do krajowego rejestru sądowego (KRS) dłużników niewypłacalnych, podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu zaległości zagrożonych przedawnieniem.W ramach Referatu Egzekucji Administracyjnej (EAII): badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej, prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych i innych należności pieniężnych, zabezpieczanie należności podatkowych i innych należności podlegających egzekucji administracyjnej, orzekanie w sprawach egzekucji administracyjnej, wykonywanie majątkowej represji karnej, wykonywanie postanowień prokuratora i sądu o zabezpieczeniu kar majątkowych, prowadzenie składnicy zajętych ruchomości, udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa, wnioskowanie do sądu o wyjawienie przez dłużnika majątku, zgłaszanie wniosków o wpis do krajowego rejestru sądowego (KRS) dłużników niewypłacalnych, podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu zaległości zagrożonych przedawnieniem, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji kierowanej do działu, ewidencjonowanie i archiwizowanie akt postępowań egzekucyjnych.

 

Dział Organizacji i Logistyki (OL): W zakresie administracyjno-logistycznym: prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym zarządzanie jakością, obsługa kancelaryjna urzędu, prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych, administrowanie składnikami majątkowymi urzędu, wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych i wojskowych, prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej, ochrona informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych, zapewnienie ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia, prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych oraz inwestycyjnych, prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych, rejestracja skarg i wniosków oraz sposobu ich rozpatrzenia, prowadzenie archiwum urzędu. W zakresie kadr i szkolenia: realizowanie polityki kadrowej, szkoleniowej, zatrudnienia i płac, prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w urzędzie, prowadzenie akt osobowych pracowników, kierowanie przebiegiem służby przygotowawczej, prowadzenie spraw socjalnych, sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników oraz członków rodzin dla potrzeb ZUS, orzecznictwo w pierwszej instancji w sprawach wyłączenia pracownika organu.

 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Informatyki (IF): administrowanie systemami informatycznymi, pomoc użytkownikom w zakresie wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych oraz obsługi urządzeń komputerowych, nadzór nad sprzętem komputerowym, wdrażanie procedur dotyczących bezpieczeństwa komputerowych baz danych, ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, administrowanie bezpieczeństwem informacji, obsługa panelu administracyjnego strony internetowej i intranetowej Urzędu, nadzór nad legalnością użytkowanego w Urzędzie oprogramowania, współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania danych z systemów informatycznych, przygotowywanie propozycji wymaganych parametrów technicznych na potrzeby sprzętu komputerowego.

 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Rachunkowości Budżetowej (RB): prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej, planowanie dochodów oraz wydatków urzędu, realizowanie planu finansowego, prowadzenie rachunku sum depozytowych, dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami Urzędu jako płatnika, realizacja zadań wierzyciela określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.), prowadzenie ewidencji księgowej grzywien nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych, prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych.

 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych (KS): prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu oraz popieranie ich przed sądem, wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego, opracowywanie i wnoszenie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia, występowanie przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, prowadzenie dochodzeń w sprawach z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), prowadzenie postępowań mandatowych zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, przekazywanie informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

 

Jednoosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej (OP): opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Naczelnika i Urzędu w postępowaniu sądowym i administracyjnym;

 

Jednoosobowe Stanowisko Pracy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BH): wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników;